Podmienky spracúvania osobných údajov BANKY LÁSKY | Real Love Bank

Podmienky spracúvania osobných údajov BANKY LÁSKY

Podmienky spracovávania osobných údajov BANKY LÁSKY


1. Vážení návštevníci našej stránky, tieto podmienky spracúvania osobných údajov BANKY LÁSKY (ďalej len ako „Podmienky“) sa týkajú Vašich osobných údajov a súkromia. Prosíme Vás, venujte im náležitú pozornosť.


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


2. V Podmienkach sú prehľadne obsiahnuté zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov používateľov služieb neziskovej organizácie Marína a Sládkovič, n.o., so sídlom 969 01 Banská Štiavnica, Radničné námestie 109/18, IČO: 50 529 994 (ďalej len ako „nezisková organizácia Marína a Sládkovič, n.o.“ alebo ako „Prevádzkovateľ“)  poskytovaných prostredníctvom webovej lokality http://bankalasky.sk (ďalej len ako „služby“).


3. Nezisková organizácia Marína a Sládkovič, n.o. sa pri spracúvaní osobných údajov používateľov služieb plne riadi najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako
„zákon“) a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.


4. Osobnými údajmi sa podľa príslušných ustanovení nariadenia a zákona rozumejú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.


5. Dotknutou osobou v zmysle nariadenia a zákona, t. j. fyzickou osobou, ktorej osobné údaje sa spracovávajú je každý používateľ služieb neziskovej organizácie Marína a Sládkovič, n.o., vrátane Vás.


6. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia a zákona je nezisková organizácia Marína a Sládkovič, n.o., ktorá vymedzila účel a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov a spracúva ich vo vlastnom mene.


7. Tieto Podmienky spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25. 05. 2018 a považujú sa za splnenie informačnej povinnosti Prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle čl. 13 nariadenia a § 19 zákona.


ČO JE PRÁVNYM ZÁKLADOM A ÚČELOM SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?


8. Aktívnym potvrdením súhlasu s Podmienkami a následným odoslaním registrácie, objednávky, osobných údajov, či inak označenej požiadavky na dodanie alebo sprístupnenie konkrétnej služby:
a) slobodne udeľujete Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely uvedené v  Podmienkach v súlade s nariadením a zákonom,
b) potvrdzujete, že Vami vyplnené osobné údaje sú správne a aktuálne,
c) potvrdzujete, že v prípade, ak máte menej ako 16 rokov, Vám bol zákonným zástupcom
(napr. rodičom) poskytnutý alebo schválený súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.


9. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je používanie a trvanie konkrétnej služby Prevádzkovateľa, ktorú požadujete, alebo ku ktorej požaduje prístup, resp. uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre  používanie a trvanie požadovanej služby. Služby Prevádzkovateľa zahŕňajú najmä:
(a) zasielanie newsletterov;
(b) prevádzkovanie webovej lokality http://bankalasky.sk;
(c) evidenciu a správu Schránok v Banke Lásky.


10. Poskytnutie a spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na používanie a trvanie konkrétnej služby Prevádzkovateľa, ktorú požadujete, alebo ku ktorej požadujete prístup, ako aj na uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie požadovanej služby.


11. Účelom úzko spojeným s používaním služieb sa rozumie evidencia Vašich osobných údajov a zasielanie krátkych e-mailových správ o novinkách či iných dôležitých alebo užitočných informáciách vzťahujúcich sa na Vašu službu, ktoré vám Prevádzkovateľ bude môcť zasielať na Vami poskytnutú a zaregistrovanú emailovú adresu.


12. Účelom úzko spojeným s používaním služieb sa rozumie aj analýza a štatistika týkajúca sa ich používania, ktorá Prevádzkovateľovi umožní skvalitňovať a optimalizovať svoje služby a webovú lokalitu.


13. Spracúvanie Vašich osobných údajov môže byť nevyhnutné aj na účel splnenia povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadenia, zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) ako aj na účel priameho marketingu.


14. Spracúvanie Vašich osobných údajov môže byť nevyhnutné taktiež na účel oprávneného záujmu Prevádzkovateľa:
a) ochranu pred trestnou činnosťou, oznamovanie a preukazovanie trestnej činnosti a poskytovanie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní a súdu pri odhaľovaní trestnej činnosti a jej páchateľov,
b) ochranu pred zneužitím služieb Prevádzkovateľa a zaistenie bezpečnosti webovej lokality a informačnej infraštruktúry Prevádzkovateľa,
c) na účel iného oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s nariadením a zákonom.
d) mimosúdne i súdne uplatňovanie, preukazovanie a vymáhanie právnych nárokov Prevádzkovateľa.


15. Spracúvať Vaše osobné údaje na iný účel ako na účel označený v Podmienkach, je Prevádzkovateľ oprávnený iba v prípade, že ste mu na to osobitne udelili súhlas alebo spracúvanie osobných údajov na iný účel je zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané. Spracúvanie osobných údajov na účel archivácie alebo štatistický účel sa v zmysle zákona považuje za spracúvanie zlučiteľné s pôvodným účelom. Prevádzkovateľ má v
prípade spracúvania na predmetné účely zavedené primerané a účinné technické a organizačné opatrenia, ktorými zabezpečí najmä minimalizáciu osobných údajov a taktiež pseudonymizáciu, na základe ktorej spracúvané osobné údaje nebude možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií uchovávaných oddelene.


AKÝ JE ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV?


16. Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania, a to nasledovne:
a) pri službe odoberanie periodického newslettera a pri službe správy a prevádzkovania Schránok v Banke Lásky:
– emailová adresa, telefónne číslo
– osobné údaje v rozsahu mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska;
– údaje o prijímaní, otváraní a navštevovaní stránok prostredníctvom klikania na relevantné linky v newsletteri,
– IP adresa,
– údaje zo súborov cookies;
b) pri službe prevádzkovania webovej lokalite http://bankalasky.sk:
– IP adresa,
– údaje zo súborov cookies.


17. Prevádzkovateľ používa na webovej lokalite webovej lokalite http://bankalasky.sk súbory
cookies.


AKO DLHO SA OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAJÚ?


18. Spracúvané osobné údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom rozsahu a vo forme, ktorá umožňuje Vašu  identifikáciu najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú (napr. dokým to vyžaduje splnenie povinnosti vyplývajúcej Prevádzkovateľovi zo všeobecného záväzného právneho predpisu). Následne Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie) Vašich
osobných údajov v zmysle nariadenia a zákona.


SÚ SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE CHRÁNENÉ? KOMU ICH MOŽNO POSKYTOVAŤ?


19. Vaše osobné údaje sú v bezpečí, pretože ich spracúvanie sa uskutočňuje automatizovane prostredníctvom informačného systému Prevádzkovateľa a prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručujúcich bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. V tejto súvislosti je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvaním Vašich osobných údajov na základe písomnej zmluvy poveriť tretiu osobu disponujúcu adekvátnou personálnou, technickou, organizačnou a odbornou spôsobilosťou, ktorá bude ako sprostredkovateľ spracúvať Vaše osobné údaje v súlade s nariadením a zákonom v mene Prevádzkovateľa.


20. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu nasledovným príjemcom:
a) osobám, ktoré v mene Prevádzkovateľa mimosúdne i súdne uplatňujú a vymáhajú právne nároky Prevádzkovateľa, a to za účelom uplatňovania a vymáhania právnych nárokov Prevádzkovateľa,
b) súdom, súdnym exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci, a to za účelom uplatňovania a vymáhania právnych nárokov Prevádzkovateľa alebo plnenia povinností Prevádzkovateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
c) osobám, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú technickú prevádzku jeho služieb, webovej lokality a informačnej infraštruktúry, a to výlučne za týmto účelom,
d) osobám, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú zabezpečenie a ochranu jeho služieb, webovej lokality a informačnej infraštruktúry a toto zabezpečenie a ochranu taktiež pravidelne monitorujú a testujú, a to výlučne za týmto účelom,
e) osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie jeho služieb a webovej lokality,
f) osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú marketingové služby, a to iba za účelom efektívnej a relevantnej marketingovej komunikácie Prevádzkovateľa (pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností dodávame, že predmetná kategória osôb nebude môcť Vaše osobné údaje použiť pre svoj vlastný marketing alebo marketingové aktivity akejkoľvek inej osoby odlišnej od Prevádzkovateľa).


AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA VZŤAHUJÚCE SA K SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV?


21. Týmto Vás oboznamujeme s právami a právne významnými skutočnosťami spätými s ochranou Vašich osobných údajov, ktoré vyplývajú z príslušných ustanovení nariadenia a zákona:
a) máte právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (podrobne v čl. 15 nariadenia a § 21 zákona),
b) máte právo požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov (podrobne v čl. 16 nariadenia a § 22 zákona),
c) máte právo požadovať od Prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, tzv. právo byť zabudnutý (podrobne v čl. 17 nariadenia a § 23 zákona),
d) máte právo požadovať od Prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania osobných údajov (podrobne v čl. 18 nariadenia a § 24 zákona),
e) máte právo na prenosnosť osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi (podrobne v čl. 20 nariadenia a § 26 zákona),
f) máte právo u Prevádzkovateľa namietať spracúvanie osobných údajov (podrobne v čl. 21 nariadenia a § 27 zákona),
g) máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov adresovaný Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (podrobne v § 99 až 103 zákona),
h) máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.


22. Osobitne Vás upozorňujeme na právo namietať spracúvanie osobných údajov, v zmysle ktorého máte možnosť:
a) namietať spracúvanie osobných údajov pri plnení úlohy realizovanej vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa či tretej strany vrátane profilovania založeného na týchto právnych základoch,
b) namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.


23. Rovnako Vám dávame do osobitnej pozornosti, že máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Ak ste odvolali svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie) vašich osobných údajov v zmysle nariadenia a zákona.


AKO SI UPLATNIŤ PRÁVA VZŤAHUJÚCE SA K SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV?


24. Uplatňovať svoje práva alebo klásť otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov môžete na základe písomnej žiadosti zaslanej priamo Prevádzkovateľovi na adresu 969 01 Banská Štiavnica, Radničné námestie 109/18.


25. Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle týchto Podmienok beriete na vedomie, že ak bude Vaša žiadosť podľa bodu 24. týchto Podmienok zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže s prihliadnutím na obsah žiadosti odmietnuť konať na základe žiadosti.


26. Zároveň beriete na vedomie, že pred vybavením žiadosti podľa bodu 26. týchto Podmienok musí Prevádzkovateľ v prvom rade spoľahlivo overiť vašu totožnosť, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu Vašich práv. Z toho dôvodu môže Prevádzkovateľ požiadať o poskytnutie dodatočných informácií či dokladov potrebných na verifikovanie identity dotknutej osoby (Vašej identity), ak má oprávnené pochybnosti o identite žiadateľa. Ak ani postupom podľa predchádzajúcej vety nebude Prevádzkovateľ schopný preukázateľne verifikovať identitu dotknutej osoby (Vašu identitu), bude o tom žiadateľa zodpovedajúcim spôsobom informovať, ak je to možné, a odmietne konať na základe žiadosti.


29. Ak Prevádzkovateľ vašej žiadosti nevyhovie, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, ako dozorný orgán. Úrad na ochranu osobných údajov môžete kontaktovať i priamo.